Veřejná zakázka
Přidal admin, únor 08 2023 19:29:43
Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
„Místní energetická koncepce mikroregionu Hlinecko – střed, západ a východ“
zadávanou podle § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění
(dále jen „veřejná zakázka“)
1. Údaje o veřejném objednateli, kontaktní osoba
Název: Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko (SOMH)
Sídlo: Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlinsko
Zastoupeno: Ondřejem Dopitou, statutární zástupce
IČ: 70151156
DIČ: CZ70151156
Datová schránka: vnjszen
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Holeček
Telefon: 608231955
E-mail: holecek@mashlinecko.cz
(dále jen jako „objednatel“)
2. Druh a předmět veřejné zakázky
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby
Předmět veřejné zakázky spočívá ve zpracování třech místních energetických koncepcí (dále také jako MEK) pro Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko, a to zcela dle metodického pokynu programu EFEKT III – výzva 3/2023:
https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/efekt-3-2023-zpracovani-mistni-energeticke-koncepce.
Pro praktické provedení projektu byl na základě doporučení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR celý mikroregion rozdělen na 3 související a provázané území:
Střed:
Hlinsko (počet obyvatel k 1. 1. 2022: 9416), Hamry (219), Holetín (797), Miřetice (1289), Studnice (458), Tisovec (342), Včelákov (554), Vítanov (448), Vortová (226)
Západ:
Trhová Kamenice (počet obyvatel k 1. 1. 2022: 956), Bojanov (644), Hodonín (73), Horní Bradlo (426), Krásné (147), Všeradov (143), Vysočina (694)
Východ:
Krouna (počet obyvatel k 1. 1. 2022: 1425), Dědová (136), Chlumětín (215), Jeníkov (452), Kameničky (792), Kladno (245), Mrákotín (342), Otradov (281), Pokřikov (257), Raná (346), Svratouch (891), Vojtěchov (396)
2
Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje zejména následující body:
1. komplexní zpracování třech místních energetických koncepcí (v min. rozsahu: identifikační údaje, analýza výchozího stavu enenrgetické situace, možná řešení – zásobník projektů, energetický akční plán) pro Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko, a to zcela v rozsahu dle metodického pokynu programu EFEKT III – výzva 3/2023: https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/efekt-3-2023-zpracovani-mistni-energeticke-koncepce,
2. představení příslušné koncepce široké veřejnosti v každém vymezeném území (střed, západ, východ), tzn. celkem tři představení široké veřejnosti,
3. závěrečné vytvoření prezentace z výsledků zakázky (v prezentačním programu) pro potřeby objednatele (za každou MEK),
4. zpracování tzv. manažerského shrnutí a stručného propagačního materiálu (leták) za každou MEK,
5. během realizace celé zakázky budou probíhat pracovní výbory (průběžné představení postupu prací objednateli),
6. po odevzdání ucelené pracovní verze všech tří koncepcí proběhne připomínkování ze strany objednatele,
7. vypořádání připomínek objednatele a široké veřejnosti.
Dílo bude financováno ze Státního programu na podporu úspor energie EFEKT III neinvestiční – Osa podpory 4 - Energetický management a koncepce – Výzva č. EFEKT 3/2023 - Zpracování místní energetické koncepce a z vlastních prostředků objednatele.
3. Termín a cena plnění veřejné zakázky
3.1. Termín plnění veřejné zakázky:
Termín zahájení prací: okamžitě po uzavření smlouvy (předpoklad v 1. polovině března 2023)
Termín odevzdání celého díla: nejpozději do 15. 12. 2023 (odevzdání díla včetně vypořádaných připomínek objednatele)
Termín odevzdání analytické části: nejpozději do 31. 7. 2023 (včetně vypořádaných připomínek objednatele)
3.2. Cena veřejné zakázky:
Maximální celková cena veřejné zakázky (za všechny 3 MEK) je stanovena níže a nesmí být v nabídce uchazečem překročena. Maximální cena za zpracování jednotlivých MEK je stanovena níže a také nesmí být v nabídce uchazečem překročena.
Typ koncepce
Maximální cena za daný typ koncepce bez DPH (včetně 21% DPH)
MEK mikroregionu Hlinecko – střed
520 000,- Kč (629 200,- Kč)
MEK mikroregionu Hlinecko – západ
310 000,- Kč (375 100,- Kč)
MEK mikroregionu Hlinecko – východ
400 000,- Kč (484 000,- Kč)
Všechny tři MEK mikroregionu Hlinecko
1 230 000,- Kč (1 488 300,- Kč)
3
4. Nabídka
4.1. Požadavky na nabídku:
a) nabídka bude zpracována v jedné variantě, v českém jazyce, v písemné formě a z hlediska věcného plnění bude obsahovat:
 Závazek respektování metodického pokynu MPO EFEKT III na zpracování místní energetické koncepce.
 Stručný popis způsobu realizace tvorby místní energetické koncepce na Hlinecku a jeho harmonogramu včetně návrhu způsobu komunikace s objednatelem.
b) nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele (u osob zapsaných ve veřejném rejstříku bude podepsána v souladu se způsobem jednání zapsaném ve veřejném rejstříku),
c) nabídka bude předložena elektronicky a bude obsahovat všechny doklady, informace a přílohy stanovené těmito zadávacími podmínkami.
4.2. Struktura nabídky:
a) krycí list nabídky (vzor krycího listu nabídky je uveden v příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek) – základní identifikační údaje dodavatele, tj. obchodní firma/název/jméno, sídlo/místo podnikání/bydliště, právní forma, obchodní rejstřík/živnostenský rejstřík/jiná evidence, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat jménem dodavatele, telefon, fax, e-mail atd. V případě společného týmu nebo konsorcia několika dodavatelů musí být uvedena pouze 1 právnická osoba, která bude ve smluvním vztahu s objednatelem, a která bude zastupovat ostatní členy týmu nebo subjekty sdružené v konsorciu v jednání o záležitostech týkajících se realizace této veřejné zakázky. Tým nebo konsorcium jsou považovány za jednoho zhotovitele,
b) nabídková cena v požadované struktuře dle čl. 4 odst. 4.3. těchto zadávacích podmínek,
c) doklad prokazující oprávnění k podnikání pro předmět plnění veřejné zakázky (prostá kopie) příloha č. 1 nabídky,
d) výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ne starší než 90 dnů (prostá kopie) – příloha č. 2a nabídky,
e) doklad o oprávnění osoby jednat za dodavatele – např. plná moc, pověření, apod. (prostá kopie) – příloha č. 2b nabídky. Předkládá se jen, pokud se nejedná o statutární orgán dodavatele, jehož oprávnění k jednání vyplývá z obchodního rejstříku či jiné evidence,
f) čestné prohlášení o splnění podmínek (čl. 5 odst. 5.1 zadávacích podmínek) – příloha č. 2c nabídky.
4
g) seznam významných dodávek nebo služeb (referenčních zakázek) obdobného charakteru poskytnutých dodavatelem dle podmínek uvedených v čl. 5. odst. 5.3 písm. a) zadávacích podmínek.
h) Představení realizačního týmu tak, aby z něj bylo zřejmé splnění kvalifikačních předpokladů pro realizační tým a další důležité skutečnosti týkající se odbornosti členů týmu pro řešení zakázky dle podmínek uvedených v čl. 5. odst. 5.3 písm. b) zadávacích podmínek.
i) Popis způsobu realizace zakázky – stručný popis způsobu realizace tvorby místní energetické koncepce na Hlinecku včetně návrhu způsobu komunikace s objednatelem.
4.3. Zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:
a) Nabídková cena za veřejnou zakázku bude zpracována formou podrobné a srozumitelné kalkulace nákladů v korunách českých.
b) Nabídková cena za veřejnou zakázku bude stanovena jako jedna cena za celkovou realizaci veřejné zakázky (všechny tři MEK) a dílčí cena za každou jednotlivou MEK a bude členěna jako cena bez DPH, sazba a výše DPH a cena včetně DPH, a to vždy v korunách českých. Podat nabídku pouze na zpracování jedné či dvou vybraných MEK nelze!
c) Cena zakázky bude uhrazena ve dvou splátkách:
- 30 % po vypořádání připomínek objednatele a předání všech kompletních analytických částí místních energetických koncepcí dle zadání předmětu VZ – dle podmínek uvedených v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek (obchodní podmínky); podkladem pro zaplacení je daňový doklad – faktura se splatností minimálně 14 dnů od data jejího doručení určenému objednateli veřejné zakázky a přílohou budou doklady uvedené v obchodních podmínkách;
- 70 % po vypořádání připomínek objednatele a předání všech kompletních místních energetických koncepcí dle zadání předmětu VZ – dle podmínek uvedených v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek (obchodní podmínky); podkladem pro zaplacení je daňový doklad – faktura se splatností minimálně 14 dnů od data jejího doručení určenému objednateli veřejné zakázky a přílohou budou doklady uvedené v obchodních podmínkách.
4.4. Místo a lhůta pro podání nabídek:
a) Je přípustné pouze elektronické podání nabídky, a to prostřednictvím datové schránky.
b) Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zveřejnění výzvy k podání nabídek na webových stránkách objednatele www.hlineckoregion.cz a končí dne 23. 2. 2023 ve 12.00 hod. Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik doručení nabídky do datové schránky objednatele.
4.5. Lhůta, po kterou jsou dodavateli vázáni nabídkami:
a) Dodavateli jsou svými nabídkami vázáni po dobu 60 dnů; tato lhůta začne běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.
b) Dodavateli, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, se lhůta, po kterou je svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvíce však o 30 dnů.
5. Základní a profesní způsobilost a technická kvalifikace
5.1 Základní způsobilost
5
Objednatel požaduje k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti předložení čestného prohlášení o splnění podmínek analogicky dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).
5.2 Profesní způsobilost
Objednatel požaduje k prokázání splnění profesní způsobilosti předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (v prosté kopii). Dále požaduje předložení dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (např. výpis ze živnostenského rejstříku) – v prosté kopii.
5.3 Technická kvalifikace
K prokázání objednatel požaduje, aby dodavatel doložil:
a) seznam významných dodávek nebo významných služeb:
- za posledních 5 let dodavatel doloží jako referenční zakázky min. 3 studie/koncepce/strategie, které se zaměřují na rozvojové aktivity v území. Finanční hodnota jedné z referenčních zakázek vyjádřena v korunách musí činit alespoň 200 000 Kč bez DPH. Jeden z těchto doložených dokumentů se musí zaměřovat primárně na oblast energetiky.
Přehled realizovaných zakázek dodavatel předloží ve formě čestného prohlášení. Popis zakázky bude obsahovat:
- identifikační údaje objednatele
- období realizace zakázky a její rozsah
- stručný popis zakázky včetně účelu a způsobu využití výsledků zakázky (jsou-li známy)
- kontakty objednatele pro ověření reference
- finanční hodnota zakázky
- webový odkaz na příslušný výstup zakázky, pokud je zveřejněn.
b) Personální zajištění realizace zakázky – k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu objednatel požaduje, aby dodavatel doložil seznam členů projektového týmu a u vedoucího realizačního týmu i životopis. Realizační tým bude tvořen alespoň třemi členy, přičemž vedoucí realizačního týmu musí prokázat referenci, která se týká studie/koncepce/strategie, jenž se zaměřují na rozvoj energetiky – viz reference výše. Profesní životopis vedoucího realizačního týmu bude doložen v následující struktuře:
- jméno a příjmení osoby
- označení pozice v realizačním týmu (vedoucí týmu, člen týmu)
- dosažené vzdělání včetně uvedení školy, univerzity či jiné instituce
- celková délka praxe v oboru ve zpětném řazení událostí se zvýrazněnými skutečnostmi souvisejícími s požadovanou praxí a úlohou v týmu včetně uvedení konkrétních zakázek v rozsahu: název zakázky, datum realizace zakázky, uvedení pozice a činnosti, kterou v rámci jmenované zakázky člen vykonával.
6
6. Obchodní podmínky objednatele
6.1. Objednatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky formou vzoru smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 těchto zadávacích podmínek. Obchodní podmínky nemůže dodavatel měnit.
6.2. Po výběru vítězného uchazeče bude daná smlouva na příslušných místech doplněna (identifikace zhotovitele, název, cena…) a oběma stranami podepsána.
7. Způsob hodnocení nabídek
Objednatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídky. Kritérium pro hodnocení nabídek je stanoveno pouze jedno, a to celková cena zakázky za všechny koncepce dohromady (100 %) při dodržení všech cenových limitů dle čl. 3, odst. 3.2 zadávacích podmínek, přičemž nejnižší celková cenová nabídka bude hodnocena jako ekonomicky nejvhodnější.
8. Závěrečné informace
8.1. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
8.2. Žádná osoba se nesmí zúčastnit tohoto zadávacího řízení jako dodavatel více než jednou.
8.3. Náklady dodavatelů spojené s účastí v zadávacím řízení objednatel nehradí.
8.4. Objednatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých dodavatelích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto zadávacího řízení.
8.5. Dodavatelé budou vyrozuměni o výsledku resp. zrušení výběrového řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím datové schránky.
8.6. Nabídka, která bude doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebude objednatelem hodnocena.
8.7. Objednatel si vyhrazuje právo:
a) v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací podmínky,
b) zadávací řízení kdykoliv zrušit (nejpozději však do okamžiku uzavření smlouvy), pokud:
- v průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na objednateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval, nebo
- vybraný dodavatel, popřípadě dodavatel druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl objednateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost, nebo
- objednateli byla podána pouze jedna úplná nabídka,
c) realizovat předmět plnění veřejné zakázky jen v části.
Dodavatelé jsou oprávněni požadovat po objednateli dodatečné informace, a to pouze elektronickou formou. Žádosti o dodatečné informace je třeba adresovat kontaktní osobě:
7
Mgr. Jan Holeček, e-mail: holecek@mashlinecko.cz. Žádosti o dodatečné informace musí být objednateli doručeny ve lhůtě nejméně 3 pracovní dny (tj. 72 hodin) před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Z důvodu dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace neumožňuje objednatel osobní ani telefonické dotazy či konzultace týkající se předmětné veřejné zakázky či zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku.
Objednatel odešle elektronické dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti o dodatečnou informaci. Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, odešle objednatel současně všem objednateli známým uchazečům a zveřejní na svém webu. Objednatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti uchazeče.
Ve Studnici dne 6. 2. 2023
Ondřej Dopita
předseda výboru sdružení obcí
2 přílohy
Příloha č. 1: Krycí list nabídky
Příloha č. 2: Obchodní podmínky – vzor smlouvy (včetně příloh)
8
Příloha č. 1 zadávacích podmínek
KRYCÍ LIST NABÍDKY
Název veřejné zakázky:
„Místní energetická koncepce mikroregionu Hlinecko – střed, západ a východ“
VVIENNVIENNA 2008
Dodavatel:
Obchodní firma/ název/jméno a příjmení
Sídlo/místo podnikání/bydliště
Právní forma
IČ / DIČ
Je/není plátce DPH
Číslo účtu
Osoba oprávněná jednat za nebo jménem dodavatele, funkce
Telefon
E-mail
POKYNY PRO DODAVATELE:
při zpracování nabídky budou v případě sdružení dodavatelů uvedeny v krycím listu údaje o všech sdružených dodavatelích, a to přidáním dalších řádků tabulky ve stejné struktuře jako výše.
Osoba oprávněná jednat za ostatní účastníky sdružení
Veřejná zakázka:
Cenové
údaje celkem
cena bez DPH v Kč
sazba DPH
v %
výše DPH v Kč
nabídková cena (tj. cena včetně DPH) v Kč
MEK Hlinecko – střed
MEK Hlinecko – západ
MEK Hlinecko – východ
3 MEK Hlinecko – celkem
Podpis oprávněné osoby/osob, případně otisk razítka:
9
Příloha č. 2 zadávacích podmínek*
Obchodní podmínky k veřejné zakázce:*
„Místní energetická koncepce mikroregionu Hlinecko – střed, západ a východ“
---------------------------
* tento text není součástí smlouvy o dílo – nakonec bude vymazán! SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, mezi smluvními stranami:
Název: Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko (SOMH)
Sídlo: Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlinsko
Zastoupeno: Ondřejem Dopitou, statutární zástupce
IČ: 70151156
DIČ: CZ70151156
Datová schránka: vnjszen
Číslo účtu: 123-2380600217/0100
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Holeček
Telefon: 608231955
E-mail: holecek@mashlinecko.cz (dále jen „Objednatel“) a Zhotovitel:
Zastoupený:
Sídlo: IČ: DIČ:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba
(vedoucí realizačního týmu):
Telefon:
Email: (dále jen „Zhotovitel")
10
I. Předmět smlouvy a specifikace díla 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na své náklady a nebezpečí dílo spočívající ve zpracování dokumentu „Místní energetická koncepce mikroregionu Hlinecko – ………………. doplní se buď střed, západ nebo východ“ (dále jen „dílo“) a Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a ze zadání nazvaného „Místní energetická koncepce mikroregionu Hlinecko – ………………. doplní se buď střed, západ nebo východ“, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. 3. Dílo je financováno ze Státního programu na podporu úspor energie EFEKT III neinvestiční – Osa podpory 4 - Energetický management a koncepce – Výzva č. EFEKT 3/2023 - Zpracování místní energetické koncepce a z vlastních prostředků objednatele. II. Dílo a provedení díla 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v době plnění dle čl. V. této smlouvy. 2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla Objednateli a jeho převzetím Objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou. 3. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy. 4. Zhotovitel je vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění díla. 5. Dílo podle této smlouvy bude provedeno ve lhůtě v souladu s čl. V. 6. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po Zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. Zjistí-li Objednatel porušení povinností ze strany Zhotovitele, písemně jej vyzve k zajištění nápravy a stanoví termín pro řádné splnění povinností dle této smlouvy. Nedojde-li ve stanoveném termínu k nápravě, má Objednatel právo od této smlouvy odstoupit. 7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude splňovat pravidla pro vizuální identitu Státního programu na podporu úspor energie EFEKT III neinvestiční, který je financován z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
11
III. Cena díla 1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši ………………… Kč vč. DPH (dále jen „cena“), a to v této struktuře: - 30 % ceny díla bude vyplaceno po zpracování analytické části, která bude zpracovaná v souladu s touto smlouvou a odevzdána Objednateli nejpozději do 31. 7. 2023 včetně vypořádaných připomínek objednatele.
Cena (v Kč) Cena za MEK Hlinecko - ………………..
Cena bez DPH:
DPH 21 %:
Cena vč. DPH celkem:
- 70 % ceny díla bude vyplaceno po zpracování kompletního díla, kterÉ bude zpracovanÉ v souladu s touto smlouvou a odevzdané Objednateli nejpozději do 31. 12. 2023 včetně vypořádaných připomínek objednatele.
Cena (v Kč) Cena za MEK Hlinecko - ………………..
Cena bez DPH:
DPH 21 %:
Cena vč. DPH celkem:
2. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané Zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně a cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována. Na výši ceny nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je Zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen. 3. Sjednaná cena může být změněna pouze, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, v takovém případě bude cena za dílo upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 4. V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. 5. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k posouzení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.
IV. Platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za zhotovení díla podle čl. III. odst. 1 této smlouvy
12
na základě faktur, které je Zhotovitel oprávněn vystavit na základě protokolu o předání a převzetí analytické části díla a následně i kompletního díla, a to v termínu dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. Lhůta splatnosti faktur se sjednává na min. 14 dnů ode dne doručení Objednateli. 2. Faktura bude zaslána buď emailem na starosta@obecstudnice.cz nebo datovou schránkou s označením „vnjszen“. 3. Daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) v aktuálním znění a budou obsahovat údaje:  označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ,  číslo faktury,  den vystavení a den splatnosti faktury,  označení čísla účtu, na který se má platit,  označení díla,  číslo smlouvy o dílo objednatele, název a registrační číslo projektu  fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace),  razítko a podpis zhotovitele nebo jím oprávněné osoby. 4. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do dne její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 5. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona o DPH a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. 6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat jen skutečně vykonané a Objednatelem převzaté práce. 7. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci. Po zaplacení ceny je Objednatel oprávněn dílo v neomezeném rozsahu bez souhlasu Zhotovitele poskytnout třetím osobám. V. Doba plnění 1. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo v souladu s touto smlouvou a předat dílo Objednateli nejpozději do 15. 12. 2023 (včetně vypořádaných připomínek objednatele). Zároveň se dále zavazuje provést analytickou část díla v souladu s touto smlouvou a předat anaytickou část díla Objednateli nejpozději do 31. 7. 2023 (včetně vypořádaných připomínek objednatele). 2. Ocitne-li se Objednatel v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy z důvodů nezaviněných Zhotovitelem, v důsledku čehož nebude moci Zhotovitel provést dílo v termínu sjednaném v čl. V. odst. 1 této smlouvy, zavazuje se Objednatel uzavřít dodatek k této smlouvě, jehož obsahem bude ujednání o prodloužení termínu dokončení díla.
13
VI. Předání a převzetí díla 1. Dílo je Zhotovitel povinen předat Objednateli ve sjednaném termínu na sjednaném místě plnění – Místní akční skupina Hlinecko, z. s.; Komenského 187, 539 01 Hlinsko. 2. Podkladem pro vystavení faktury bude oběma smluvními stranami, tzn. Zhotovitelem a za Objednatele osobou oprávněnou podle této smlouvy k jednání ve věcech technických, sepsán protokol o předání díla. 3. Bude-li mít Objednatel vůči dílu výhrady, uvede je Objednatel do předávacího protokolu, případně je písemně oznámí Zhotoviteli do doby splatnosti faktury a zároveň stanoví Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Předání díla s vadami není splnění Zhotovitelova závazku, pokud Objednatel v protokolu neuvede, že dílo i s vyskytnutými vadami přebírá. 4. V případě zjištění nedostatků díla bude cena za dílo dle vystavené faktury proplacena až po jejich odstranění. 5. Současně s dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením. VII. Povinnosti Zhotovitele 1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou. 2. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele. 3. Zhotovitel není oprávněn poskytnout kopie díla jiné osobě než Objednateli. 4. Zhotovitel je povinen oznámit písemně objednateli změnu osob v realizačním týmu při plnění zakázky. Osoba, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval kvalifikaci, může být nahrazena pouze osobou s minimálně shodnou kvalifikací. VIII. Povinnosti Objednatele 1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu podle této smlouvy. 2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy.
IX. Spolupůsobení a podklady objednatele
1. Objednatel prohlašuje, že předá Zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla, kterými disponuje. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady podrobně seznámí. 2. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit.
14
X. Kvalitativní podmínky a záruka za dílo 1. Zhotovitel poskytuje záruku za dílo v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 2. Záruční doba se sjednává na 3 roky a začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem. 3. Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční doby. Reklamace musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. 4. Oprávněně reklamované vady budou Zhotovitelem odstraněny bez zbytečného odkladu a bezplatně. XI. Smluvní pokuty 1. V případě prodlení s termínem předání díla nebo části díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ceny díla za každý den prodlení s výjimkou prodlení způsobeným nedodržením termínu předání požadovaných podkladů Zhotoviteli dle článku IX. této smlouvy a dále při prodlení Objednatele s plněním svých povinností dle čl. V. odst. 2. této smlouvy. 2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 3. V případě porušení povinnosti dle čl. VII. odst. 4 této smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ceny díla za každý den porušení této povinnosti, a to maximálně po dobu 30 dní. 4. Výše uvedené sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. XII. Odstoupení od smlouvy 1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: a) prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo části díla delším než 30 dnů, b) nesplnění kvalitativních ukazatelů. 3. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně Objednatele, bude Zhotovitel účtovat Objednateli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.
15
4. V případě, že od smlouvy odstoupí Zhotovitel, je povinen uhradit Objednateli případnou škodu, která mu odstoupením od smlouvy vznikla. XIII. Ostatní ujednání
1. Vznikne-li Objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním díla škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli finančně nahradit. XIV. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků, označených jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě a podepsaných oběma smluvními stranami. 2. Veškeré případné spory mezi smluvními stranami budou řešeny v prvé řadě smírně a dohodou. 3. V případě neúspěchu těchto jednání se kterákoli ze smluvních stran může obrátit na soud České republiky. Tato smlouva se řídí právem České republiky. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. 5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
V Hlinsku dne …………… V ……………… dne Za Objednatele: Za Zhotovitele: …………………………….. …………………………….. Ondřej Dopita Doplní dodavatel Předseda výboru SOMH
Příloha č. 1 – ZADÁNÍ „Místní energetická koncepce mikroregionu Hlinecko - ………………….“
16
Příloha č. 1 smlouvy
ZADÁNÍ
„Místní energetická koncepce mikroregionu Hlinecko - ……………………“
1. Kontext a důvody zakázky
Energetika se stala hlavním tématem roku 2022 nejen v České republice ale i na Hlinecku. Mikroregion Hlinecko ve spolupráci s Místní akční skupinou Hlinecko se rozhodli učinit první kroky, které povedou k rozvoji místní komunitní energetiky. Základem k tomu je nutné zmapovat aktuální stav spotřeby a výroby energie v regionu a navrhnout hlavní rozvojové projekty a následné nejbližší postupové kroky, jak toho dosáhnout. Proto jsme se rozhodli pořídit Místní energetickou koncepci Hlinecka.
V současnosti neeexistuje žádný koordinovaný rozvoj energetiky na úrovni mikroregionu, pořízení MEK bude prvním krokem. V současné době existují pouze lokální projekty na podporu energetiky jednotlivých obcí nebo dalších subjektů s výjimkou toho, že již několik let společně nakupuje mikroregion energii na burze v Kladně, tudíž základní analýzy a jejich vývoj již existují a jsou každoročně aktualizovány. Tyto výstupy budou předány zhotoviteli.
2. Předmět plnění
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zhotovení díla „Místní energetická koncepce mikroregionu Hlinecko“.
Pro praktické provedení projektu byl celý mikroregion Hlinecko rozdělen na 3 související a provázané území: střed, západ a východ.
Střed:
Hlinsko (počet obyvatel k 1. 1. 2022: 9416), Hamry (219), Holetín (797), Miřetice (1289), Studnice (458), Tisovec (342), Včelákov (554), Vítanov (448), Vortová (226)
Západ:
Trhová Kamenice (počet obyvatel k 1. 1. 2022: 956), Bojanov (644), Hodonín (73), Horní Bradlo (426), Krásné (147), Všeradov (143), Vysočina (694)
Východ:
Krouna (počet obyvatel k 1. 1. 2022: 1425), Dědová (136), Chlumětín (215), Jeníkov (452), Kameničky (792), Kladno (245), Mrákotín (342), Otradov (281), Pokřikov (257), Raná (346), Svratouch (891), Vojtěchov (396)
Předmět plnění zahrnuje zejména následující body:
1. komplexní zpracování třech místních energetických koncepcí (v min. rozsahu: identifikační údaje, analýza výchozího stavu enenrgetické situace, možná řešení – zásobník projektů, energetický akční plán) pro Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko, a to zcela v rozsahu dle metodického pokynu
17
programu EFEKT III – výzva 3/2023: https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/efekt-3-2023-zpracovani-mistni-energeticke-koncepce,
2. představení příslušné koncepce široké veřejnosti v každém vymezeném území (střed, západ, východ), tzn. celkem tři představení široké veřejnosti,
3. závěrečné vytvoření prezentace z výsledků zakázky (v prezentačním programu) pro potřeby objednatele,
4. zpracování tzv. manažerského shrnutí a stručného propagačního materiálu (leták) za každou koncepci,
5. během realizace celé zakázky budou probíhat pracovní výbory (průběžné představení postupu prací objednateli),
6. po odevzdání ucelené pracovní verze koncepcí proběhne připomínkování ze strany objednatele,
7. vypořádání připomínek objednatele a široké veřejnosti.
Při zpracování analytické části dokumentu budou využity všechny dostupné i potenciální zdroje dat, včetně případného provedení vlastního šetření, s cílem získat maximální množství přesných údajů a informací včetně popisu těchto zdrojů a metodiky sběru a určení daných hodnot.
Celá koncepce včetně její koncepční části bude zpracována ve spolupráci s místní samosprávou a díky tomu budou do ní zaneseny záměry nejen jednotlivých obcí ale i jejich společné cíle.
V rámci analýzy výchozího stavu bude podrobně popsáná daná lokalita a její současná energetická situace a dále analýza zdrojů a spotřeby a jejich bilance. Určitou výhodou tohoto regionu je, že již několik let společně nakupuje energii na burze v Kladně, tudíž základní analýzy a jejich vývoj již existují a budou tak zejména aktualizovány o současné období.
Na základě toho bude navrženo spektrum vhodných řešení (tzv. zásobník projektů), které vyústí v energetický akční plán. Místní energetická koncepce mikroregionu Hlinecko bude svým Energetickým akčním plánem sloužit zejména pro rozhodování místní samosprávy při řešení nakládání s energií, včetně optimalizace spotřeby, a to jak v rámci příslušné lokality jako celku, tak specificky v rámci obecního majetku, s ohledem na nákladovou výhodnost a environmentální udržitelnost.
Samotná koncepce bude postavena na dostatečnosti a úplnosti údajů zpracovaných na straně zdrojů energie a na straně spotřeby energie, na komplexnosti řešení, kdy bude zachycovat vyváženost a kvalitu jednotlivých navržených řešení a jejich spojení do optimálního komplexního řešení energetiky mikroregionu. Dále bude kladen velký důraz na úplnost projektů v zásobníku řešení – v jednotlivých opatření bude kromě specifikace technického řešení zásadní také jejich investiční náročnost, kterou bude možné hodnotit dle výhodnosti variant a volby optimálního řešení. Obsah koncepce bude sice technicky zaměřený a přiměřeně podrobný, ovšem nikoliv na úkor srozumitelnosti a zároveň bude obsahovat dostatek informací pro rozhodování o navrhovaných řešeních. To vše s ohledem nejen na nositele koncepce (obce), ale i s ohledem na srozumitelnost poučeného laika a případně dokonce i řadového občana obce (bude zpracován jednoduchý leták s výsledkem koncepce). U jednotlivých dílčích variant řešení se objeví, zda se jedná o dlouhodobé a udržitelné řešení s případnou možností dalšího rozvoje, tj. daná koncepce a také
18
Energetický akční plán budou obsahovat jasné kvantifikované cíle v podobě potenciálu snížení spotřeby energie.
Ostatní specifikace
Minimální struktura jednotlivých částí osnovy díla je uvedena níže a odpovídá metodickému pokynu programu EFEKT III:
1. Identifikační údaje
1.1 Zadavatel koncepce
1.2 Zpracovatel koncepce
1.3 Předmět koncepce
2. Analýza výchozího stavu energetické situace
2.1. Popis lokality a energetické situace
- Všeobecné údaje
- Klimatické podmínky
- Stávající infrastruktura
2.2. Analýza zdrojů energie
2.3. Analýza spotřeb energie
2.4. Bilance mezi zdroji energie a její spotřebou
3. Možná řešení – zásobník projektů
3.1 Řešení 1 - navržené samostatně pro každý objekt či segment v rámci obecního majetku a typově
(pro každý druh objektu apod.) v ostatních sektorech (bydlení apod.)
3.2 Řešení 2
3.3 Řešení 3 …
4. Optimální komplexní řešení energetiky – Energetický akční plán
4.1 Stručný popis proveditelného řešení
4.2 Popis technického řešení
4.3 Investiční potřeby realizovatelného řešení
4.4 Finanční zdroje pro realizaci řešení
4.5 Harmonogram realizace
Požadavky na zpracování díla
Dokument a všechny další podklady dle předmětu díla bude zpracován v českém jazyce vč. provedení odborné jazykové korektury a jeho finální verze bude odevzdána v tištěné podobě v počtu 3 vyhotovení a v elektronické podobě na technickém nosiči dat (v kvalitě vhodné pro tisk a kvalitě vhodné pro zveřejnění na webových stránkách města – formát docx a pdf; včetně zdrojových a tiskových dat). Celkové vizuální zpracování je
19
požadováno na vysoké úrovni s užitím moderních prvků grafiky a sazby zvyšujících přehlednost celého dokumentu (včetně grafů a tabulek).
Dodána budou také zdrojová data pro tvorbu grafů a tabulek.
3. Místo plnění
 Místem konzultací k zakázce bude Místní akční skupina Hlinecko, z. s.; Komenského 187, 539 01 Hlinsko.
 Místem konání setkání pracovních výborů bude po dohodě dodatečně určeno.
 Místem plnění zakázky pro předání kompletní realizované zakázky je Místní akční skupina Hlinecko, z. s.; Komenského 187, 539 01 Hlinsko.
4. Doba plnění
Termín zahájení prací: okamžitě po uzavření smlouvy (předpoklad v 1. polovině března 2023)
Termín odevzdání celého díla: nejpozději do 15. 12. 2023 (odevzdání díla včetně vypořádaných připomínek objednatele)
Termín odevzdání analytické části: nejpozději do 31. 7. 2023 (včetně vypořádaných připomínek objednatele)
5. Pracovní výbory
V průběhu zpracování zakázky se uskuteční pracovní výbory mezi objednatelem a dodavatelem (dle rozhodnutí a vyzvání objednatele), na kterých bude konzultován postup prací a objednateli bude umožněno interní připomínkování představených pracovních výstupů. Na závěr realizace zakázky se uskuteční závěrečný pracovní výbor spojený s prezentací výstupů objednateli i pro jiné partnery, které určí objednatel (např. zástupci obcí, zástupci firem nebo dalších relevantních partnerů). Za dodavatele se bude pracovních výborů účastnit vždy minimálně vedoucí realizačního týmu, případně jím určený či pověřený zástupce.